کشکول ریاضی رامیانی

مطلب علمی و فرهنگی و سرگرمی

مربع دو قطر دارد که همدیگر راقطع می کنند و با هم مساویند وبر هم عمود هستند وهمدیگر رانصف می کنند . مساحت مربع برابر با یک ضلع ضربدر خودش .       

                     

·       در هر چهار ضلعی مجموع دوزاویه مجاور یک ضلع برابر 180 درجه می باشد .

مستطیل : چهار ضلعی است که اضلاع روبرو با هم مساوی و موازی باشند و زاویه هابا هم مساوی و هر کدام برابر 90 درجه باشد .

مستطیل دو قطر دارد که همدیگر راقطع می کنند و با هم مساوی هستند وهمدیگر رانصف می کنند . مساحت مستطیل برابر با طول ضربدر عرض .

  

متوازی الاضلاع :  چهار ضلعی است که اضلاع روبرو دو به دو با هم مساوی و موازی باشند و زاویه های روبرو دوبه دو با هم مساوی باشند .

متوازی الاضلاع دو قطر دارد که فقط همدیگر را قطع کرده و نصف می کنند و مساحت ان برابر است با قاعده ضربدر ارتفاع .

 

 لوزی : چهار ضلعی است که تمام اضلاع  آن با هم مساوی باشند و زاویه های آن دو به دو با هم مساوی باشند . هر لوزی دو قطر دارد که همدیگر راقطع می کنند و بر هم عمودند و همدیگر رانصف می کنند .

مساحت لوزی برابر است با قطر کوچک ضربدر قطر بزرگ تقسیم بر عدد 2 .

 

 تعریف قطر :خطی است که دو زاویه در هر شکل  رابه هم وصل می کند  واز داخل شکل می گذرد .

تعریف ارتفاع : خطی است که از یک زاویه عمودبر ضلع مقابل رسم شود و امکان دارد از داخل شکل نگذرد .

تعریف قاعده : به قسمتی از شکل می گویند که شکل به وسیله آن می تواند روی زمین قرار بگیرد .

ذوزنقه : چهار ضلعی است که فقط دو ضلع موازی داشته باشد .هر ذوزنقه دو قطر دارد که فقط همدیگر راقطع می کنند .

مساحت ذوزنقه برابر است با مجموع دوقاعده ضربدر ارتفاع تقسیم بر  عدد 2.

 سه نوع ذوزنقه وجود دارد :

1-   ذوزنقه قائم الزاویه           2- ذوزنقه متساوی الساقین             3- ذوزنقه غیر مشخص

دبیر ریاضی شما

 

 

 

تحریرگردید در دوشنبه ۱۳۸۹/۱۱/۰۴ساعت 20:19 توسط دبیر کشکول نویس| |

Design By : Night Melody


Online User